§ 1

Klubbens navn er Fristrup Rideklub. Klubbens formål er at vække interesse for at fremme ridesporten, at samle medlemmerne til øvelse af denne idræt, samt på forsvarlig måde at drive klubbens etablissement i Fristrup. Klubbens hjemsted er Jammerbugt Kommune.

Klubben tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter Folkeoplysningsloven, og virksomheden er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig klubbens formål.

Klubbens drift finansieres i form af medlemskontingent m.v. samt offentligt tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven. Et eventuelt overskud skal tilfalde folkeoplysende klub/forening til anvendelse inden for lovens rammer.

§ 2

Alle der benytter klubbens faciliteter dagligt bør købe medlemskab.

Indmeldelse i klubben sker ved henvendelse til bestyrelsen. Indmeldelsen er gyldig, når medlemskontingentet er indbetalt. Der er 5 former for medlemskab: Junior, Senior, Passivt, Æres og Langdistance.

Udmeldelse af klubben kan ske pr. førstkommende 1. januar eller 1. juli ved skriftlig begæring tilstillet bestyrelsen.

§ 3

Årskontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Kontingentet forfalder 1. januar og 1. juli. Er kontingentet ikke betalt 3 måneder efter forfaldsdato, slettes vedkommende medlem, der kun kan optages igen mod betaling af restancen.

§ 4

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne skal være amatører og fyldt 18 år, og have været medlem af Fristrup Rideklub i mindst 3 måneder forud for generalforsamling.

Der afgår i ulige år 4 medlemmer og i lige år 3 medlemmer.

Bestyrelsen er ansvarlig over for Jammerbugt Byråd for anvendelse af det fra Jammerbugt Kommune modtagne tilskud og for regnskab og dokumentation for virksomheden. Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning, hvori klubbens virksomhed i det forløbne år beskrives. Beretningen indsendes på forlangende til Jammerbugt Kommunes Folkeoplysningsudvalg.

§ 5

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved almindelig stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 4 bestyrelsesmedlemmer være til stede og deltage i afstemningen.

§ 6

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dens tarv på bedste måde. Klubben forpligtiges ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Formanden og kassereren har prokura til at varetage klubbens administrative forretninger, herunder har kassereren fuldmagt til at modtage indbetalinger og til at betale indgående forpligtigelser.

§ 7

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Årsregnskabet skal opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav. Det særlige tilskudsskema indsendes til godkendelse ved Jammerbugt Kommune sammen med ansøgningen om aktivitetsstøtte/lokalestøtte. Tilskudsskemaet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen og revisor. Regnskabet revideres af de 2 generalforsamlingens valgte revisorer. Regnskabet skal revideres i overensstemmelse med regnskabsinstruks for foreninger, der modtager offentligt tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

§ 8

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Forslag, som ønsket behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest 15. januar. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden skriftligt meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel.

Beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal. Afstemning foregår ved håndsoprækning med mindre bestyrelsen eller et medlem forlanger skriftlig afstemning. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog højest 1 pr. fremmødt stemmeberettiget medlem. Stemmeberettigede er medlemmer, der er fyldt 16 år samt forældre til medlemmer under 16 år. Enkeltmedlemskab giver ret til 1 stemme, familierabatter giver ret til 2 stemmer. Medlemmer under 18 år har ikke stemmeret i økonomiske sager. For at et medlem kan udøve sin stemmeret, skal medlemskontingentet beviseligt være indbetalt, inden generalforsamlingen begynder.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent

  2. Formandens beretning

  3. Regnskab

  4. Valg af 4 henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer

  5. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

  6. Valg af 2 revisorer

  7. Valg af 1 revisorsuppleant

  8. Fastsættelse af medlemskontingent

  9. Indkomne forslag

  10. Eventuelt.

 

§ 9

Til forandring af vedtægterne og til eksklusion af medlemmerne kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Så længe der modtages støtte fra Folkeoplysningsloven eller kommunegaranterede lån løber, kan klubbens vedtægter ikke ændres uden Jammerbugt Kommunes samtykke.

Bestyrelsen kan bortvise eller meddele karantæne til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, og ikke følger de bestemmelser bestyrelsen har vedtaget, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig, kræves at der er givet skriftlig advarsel, og at mere end halvdelen af bestyrelsen stemmer for bortvisningen/karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen finder sted.

§ 10

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt eller mindst 25 % af medlemmerne skriftligt til formanden indgiver begæring derom med angivelse af dagsorden og med underskrift af alle medlemmer, der står bag begæringen.

§ 11

Fristrup Rideklub er medlem af Dansk Ride Forbund under Dansk Idræts Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtiget til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, derunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§ 12

Forslag til opløsning af klubben kan kun vedtages på en generalforsamling, når mindst 3/4 af klubbens medlemmer stemmer derfor. Er et så stort antal ikke repræsenteret på generalforsamlingen, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, der da er beslutningsdygtig med simpel majoritet, uanset antallet af de afgivne stemmer.

Ved ophør skal eventuelt overskud anvendes til almennyttige formål inden for Folkeoplysningslovens område jf. i øvrigt tinglyst deklaration samt gældsbrev i forhold til Jammerbugt Kommune.

Vedtaget den 23-11-1971

Senest ændret den 27-02-2019